Hanneke Kraan

De Mebiosekamer is als een tweede woonkamer voor veel Mebioten en veel leden kennen de Mebiosekamer enkel zoals het nu is. Echter heeft de Mebiosekamer in de loop der tijd ontzettend veel veranderingen doorgemaakt. Hier moest ontzettend veel voor verbouwd worden en dit ging niet zonder slag of stoot. Gelukkig hadden wij onze reddende engel genaamd Hanneke Kraan. Hanneke heeft ervoor gezorgd dat elke tegenslag bij de verbouwing is omgezet naar voortgang. Ze hield alles goed in de gaten en bleef contact houden met Mebiose en de bouwvakkers.
Kortom, Hanneke is een belangrijk puzzelstuk in het ontstaan, onderhouden en voort ontwikkelen van de Mebiosekamer. Naast dat helpt ze ons natuurlijk wanneer ze kan!

Ellen van Dijck

Ellen is medewerker van de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als je iets gedaan wil krijgen bij BMW of binnen het HvdB, dan ga je naar Ellen toe. Ze is al werkzaam bij de opleiding sinds september 1999 en heeft dus al heel wat studenten en Mebiose besturen zien komen en gaan. Al die jaren heeft ze ontzettend veel hulp geboden aan Mebiose op administratief niveau, bij het bereiken van nieuwe studenten en binnen het HvdB. Ellen is sinds 2023 met pensioen.

Jaco de Fockert-Koefoed & Ineke Steenhoek

Jaco en Ineke zijn studieadviseurs voor zowel BMW Bachelor studenten als BMS master studenten en hebben dus ook al menig student voorzien van goed advies over het heden en de toekomst. Daarnaast kunnen studenten ook met allerlei persoonlijke zaken bij ze terecht. Dit geldt ook voor de bestuursleden van Mebiose, waarmee er altijd een warme band is. Ook bij de voorlichting voor middelbare scholieren en introductie van de nieuwe eerstejaars spelen ze een grote rol. In het verleden lag zelfs de organisatie van het jaarlijkse introductieweekend, het Eerstejaarsweekend, in hun handen.

Adri Thomas

Elke student Biomedische Wetenschappen is bekend met dr. Adri Thomas. Naast het doceren heeft Adri zich jarenlang ingezet binnen de medezeggenschap. Adri heeft ook altijd een belangrijke rol ingenomen bij onze meeloop- en voorlichtingsdagen voor middelbare scholieren en denkt graag mee met Mebiose en het te volgen beleid. De vice-Praesides hebben veel contact met hem gehad, iets wat hem zichtbaar goed doet. Adri is tegenwoordig met pensioen, maar gelukkig komt hij soms nog spreken bij meeloopdagen.

Fleur de Mooij

Fleur was de Praeses van het XXIVe bestuur der M.B.V. Mebiose. Tijdens haar bestuursjaar heeft ze zich enorm ingezet voor Mebiose, onder andere met het invoeren van de meeloopdagen voor middelbare scholieren en met de oprichting van de Stichting Buitenlandse Excursie Biomedische Studenten Utrecht. Ook het jaar na haar bestuursjaar heeft ze met raad en daad haar opvolgers nog enorm bijgestaan. Zelfs 6 jaar na haar bestuursjaar, heeft ze erg geholpen bij onder andere het vormen van het Huishoudelijk Reglement voor de Stichting BEBSU en enthousiasmeert ze nog steeds leden om een bestuursjaar te gaan doen met haar verhalen.

Ie Bestuur (de individuen)

Ellen Satter, Carla Nieuwenhof, Eric-Duco Janssen, Frank Holstege, Edmar Weitenberg, Chris Broeren en Dennis Dooijes. Deze 7 personen hebben zich 2 jaar lang keihard ingezet om het fundament voor Mebiose te leggen en om de vereniging door een turbulent 1e jaar heen te loodsen. Het eerste bestuur heeft moeten pionieren meer dan 35 jaar geleden, wat erin heeft geresulteerd dat Mebiose hier meer dan 35 jaar later staat, met een inmiddels volwassen vereniging met 800 leden.

Boris Berkelaar

Boris was de ab Actis van het XXVIIe bestuur der M.B.V. Mebiose. Na zijn bestuursjaar is hij actief gebleven binnen de vereniging en is tot zelfs zes jaar na zijn bestuursjaar een ware ondersteuning geweest voor verschillende besturen. Hij is ontzettend belangrijk geweest voor het opzetten van het ICT-netwerk van de vereniging en zet zich nog steeds (zelfs tot in de late uurtjes of op zijn vrije dagen) in om besturen te helpen wanneer dat nodig is.

Prof. dr. Jan Willers

Jan Willers is het ‘oudste’ erelid van de M.B.V. Mebiose, sinds 1987. Hij was hoogleraar bij het laboratorium voor Microbiologie (Eijkman-Winkler Instituut) en heeft veel betekend voor de studie Medische Biologie. Hij was als eerste voorzitter van de ICMB en stond aan de wieg van Mebiose. Op zijn lab heeft hij de eerste Praeses van Mebiose, Ellen Satter, geïnstalleerd. Prof. Willers is 24 oktober 2017 overleden.

Wim Coret

Wim Coret is erelid sinds 1991. Tot dat jaar werkte hij met Bureau Medische Biologie op de faculteit, waar hij veel voor Mebiose heeft gedaan De reden van zijn vertrek was de opheffing van het Bureau door de invoering van het Gemeenschappelijk Biomedisch Onderwijs. Tegenwoordig werkt hij bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg in Zeist.

Dr. Coen Görts

Coen Görts, erelid sinds 1991, heeft eveneens bij het Bureau Medische Biologie gewerkt tot de opheffing. Tijdens de beginfase van de studie Medische Biologie heeft hij hier veel gedaan. Bij zijn vertrek naar de faculteit Biologie is hij erelid geworden. Later in zijn leven studeerde hij geschiedenis. Dr. Görts is overleden op 23 oktober 2020.

Prof. Dr. Willem Hendrik Gispen

Professor Gispen heeft zich in 1994 gevoegd bij de ereleden. Hij is voorzitter geweest van de ICMB en de DEC. Tot 1999 was hij decaan van de faculteit Geneeskunde, hierna is hij directeur geweest van het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen. Van april 2001 tot oktober 2007 was hij de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.

Dr. Math J.H. Geelen

Math Geelen werd in 2001 geïnstalleerd. Hij was al vanaf de jaren ’70 betrokken bij de studie Medische Biologie, nu Biomedische Wetenschappen. Hij was zowel docent, lid van de ICMB en voorzitter van de propedeuse examencommissie. Verder was Math Geelen een voortreffelijk docent wat zowel de studenten als diens ouders zullen beamen. Hij is dan ook in het jaar 2000 – 2001 door de universiteit verkozen tot docent van het jaar.

Prof. Dr. Dop Bär

Professor Bär is het op een na jongste erelid van Mebiose, in 2009 is hij geïnstalleerd. Professor Bär heeft Mebiose vele malen geholpen in zijn jaren dat hij betrokken is bij de opleiding Biomedische Wetenschappen. Vele besturen konden altijd bij hem aankloppen als zij dringend advies of hulp nodig hadden. Professor Bär is tot 2015 opleidingsdirecteur van de Biomedical Sciences geweest.

Dr. Astrid Freriksen

Astrid Freriksen werd in 2018 geïnstalleerd als erelid. Behalve dat zij het nieuwste erelid is, is zij ook het eerste vrouwelijke erelid. Astrid is opleidingscoördinator bij de bachelor Biomedische Wetenschappen, maar is voor Mebiose meer dan een opleidingscoördinator. Ze is nauw betrokken bij de student, kritisch bij het verbeteren van onderwijs en daarom een echte toevoeging als erelid van Mebiose.

Dr. Wim Dictus

Op de BLV van 2022 is Wim Dictus geïnstalleerd als ons meest recente erelid en deze titel draagt hij met trots. Wim heeft altijd een passie gehad voor lesgeven en dat blijkt uit het ontvangen van de docentprijs in 2003 door aandragen van UBV. Van 2004-2022 is Wim Dictus opleidingsdirecteur geweest van Biomedische Wetenschappen. In deze 17 jaar heeft hij altijd een luisterend oor gehad voor Mebiose en was altijd blij om een steentje bij te kunnen dragen aan Mebiose.